Algemene voorwaarden Micazu

Welkom bij Micazu en hartelijk dank voor uw bezoek!

Deze website (hierna te noemen: “Website”) is onderdeel van en wordt aangeboden door Micazu B.V., (hierna te noemen: “Micazu”) kantoorhoudende te Den Haag aan de (2491 AC) Oude Middenweg 17 en ingeschreven in de KvK onder nummer 34.29.51.21.

De Website is een platform waar aanbieders van vakantieaccommodaties (hierna: “Verhuurders” in meervoud of “Verhuurder” in enkelvoud) deze accommodaties ter verhuur aanbieden middels advertenties aan bezoekers van de Website. Micazu is en wordt geen partij bij de overeenkomst tot huur van een vakantieaccommodatie welke mogelijk tussen een Verhuurder en een bezoeker van de Website tot stand komt. De bezoekers van de Website welke ingaan op de aanbiedingen van een door Verhuurders aangeboden vakantieaccommodatie en of een van de aangeboden vakantieaccommodaties gaan huren van een Verhuurder, worden hierna aangeduid als “Huurders” in meervoud en “Huurder” in enkelvoud.

Door de Website te bezoeken verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij adviseren u dan ook deze algemene voorwaarden te lezen. Bij gebruik van de Website kan u gevraagd worden zich nogmaals akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden.

Heeft u na lezing vragen over deze algemene voorwaarden dan vernemen wij graag. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

Toelichting structuur van deze algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden bestaan uit 3 onderdelen:
Onderdeel 1 algemeen deel van toepassing op bezoekers van de Website, Huurders en Verhuurders (hierna gezamenlijk te noemen: “Gebruikers” in meervoud, of “Gebruiker” in enkelvoud);
Onderdeel 2 voorwaarden voor Huurders;
Onderdeel 3 voorwaarden voor Verhuurders;

Onderdeel 1: Algemeen deel van toepassing op Gebruikers

1. Aanvullende voorwaarden:
Voor een aantal aanvullende diensten van Micazu gelden aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Vanzelfsprekend zal u gelegenheid tot kennisneming en aanvaarding van deze aanvullende voorwaarden worden geboden voordat u deze aanvullende diensten gaat afnemen. Mochten de aanvullende voorwaarden afwijken van deze algemene voorwaarden, dan gaan de aanvullende voorwaarden voor boven de inhoud van deze algemene voorwaarden.

2. Ingangsdatum en tussentijdse wijziging:
Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 31 maart 2015 van toepassing op ieder gebruik van de Website en op alle door Micazu aangeboden diensten.

Micazu zal net als iedere andere onderneming van tijd tot tijd zijn algemene voorwaarden willen wijzigen. U wilt natuurlijk graag weten welke versie van de algemene voorwaarden (de oude of de nieuwe versie) op u van toepassing is. Met onderstaande heldere regels zorgen we ervoor dat u altijd duidelijk weet welke algemene voorwaarden van toepassing zijn.

– Voor Bezoekers van de Website geldt vanzelfsprekend de versie van deze algemene voorwaarden als getoond bij ieder bezoek aan de Website;

– Voor Huurders van een accommodatie geldt de versie van deze algemene voorwaarden die gold op het moment van verzending van de boekingsaanvraag aan de Verhuurder;

– Voor Verhuurders geldt de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de datum van kennisgeving door Micazu aan Verhuurders via een bericht in de Micazu beheeromgeving op de Website.

De nieuwe versie van de algemene voorwaarden is vanzelfsprekend van toepassing op boekingsaanvragen en iedere overeenkomst tussen Micazu en Bezoekers, Huurders en Verhuurders vanaf 31 maart 2015.

3. Privacybeleid
Micazu vindt uw privacy belangrijk. Daarom hanteert Micazu een Privacybeleid. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe Micazu uw privacy beschermd wanneer u onze Website gebruikt. Daarnaast leggen we uit op welke wijze Micazu omgaat met persoonlijke gegevens. Ons Privacybeleid vindt u hier en is via de button Privacy onder aan de Website te raadplegen.

4. Werking Website
Micazu besteedt zeer veel zorg aan het zo optimaal en foutloos mogelijk laten functioneren van de Website en de aldaar te raadplegen informatie. Voor het functioneren van de Website is Micazu mede afhankelijk van derden. De informatie over de vakantieaccommodaties is samengesteld door Verhuurders. Om deze redenen kan Micazu u helaas niet garanderen dat de Website altijd zonder storingen zal functioneren of altijd bereikbaar zal zijn en dat alle informatie op de Website juist is. Vanzelfsprekend doet Micazu binnen redelijke grenzen haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de Website goed functioneert en de aangeboden informatie juist is.

5. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring
Micazu draagt zorg voor het hosten en de bereikbaarheid van de Website. Micazu is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van systeemuitval, verbindingsuitval of een ander defect of storing van de Website. Micazu zal een storing zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen.

Micazu is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de Website door de Gebruiker.

Micazu sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door;

(i) gebruik van de diensten van de Website of andere diensten van Micazu;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot:

– ingeval een vordering van een Huurder: tot maximaal het bedrag van de aan de Verhuurder betaalde kale weekprijs voor de betreffende accommodatie;

– ingeval een vordering van een Verhuurder: tot maximaal het bedrag van de door de Huurder aan Verhuurder betaalde kale weekprijs voor de betreffende accommodatie;

– Ingeval van derden – een vordering van een Gebruiker– anderen dan Verhuurder en Huurder – een bedrag van maximaal € 150,-*.

Gebruikers vrijwaren Micazu voor aanspraken van derden met betrekking tot schade, waaronder meer – doch niet uitsluitend – juridische kosten, geleden door het aangaan van een overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en of het gebruik maken van de Website.

* Bovengenoemd bedrag is exclusief btw.

6. Ongeoorloofd gebruik van de Website
De inhoud van de Website bestaat onder meer uit een databank met een wisselend aanbod van vakantieaccommodaties (hierna te noemen: “Databank”). Micazu is eigenaar van de Databank. Op de Databank rusten de databankenrechten van Micazu als bedoeld in de Databankenwet. Het is Gebruikers niet toegestaan behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van Micazu, delen van deze Databank te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan. Mocht om welke reden dan ook de Databank niet kwalificeren als een Databankrecht in de zin van de Databankenwet of om enige andere reden niet onder de beschermingsomvang van enige wettelijke bepaling vallen dan is het Gebruikers evenmin toegestaan om behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van Micazu, delen van deze Databank te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan.

Micazu heeft van de Verhuurder een licentie verkregen op het gebruik van alle door de Verhuurder op de Website geplaatste afbeeldingen, video’s en teksten (hierna te noemen: “Content”). De Content is auteursrechtelijk beschermd.

Het navolgende gebruik van de Website, onderdelen van de Website, Databank en Content daaronder begrepen, is Gebruikers niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Micazu:

– kopiëren, opslaan, reproduceren, verveelvoudigen en/of openbaar maken;
– het verzamelen van persoonsgegevens;
– het benaderen van andere Gebruikers voor het aanbieden van dezelfde of andere producten en of diensten.

7. Uitleg algemene voorwaarden en toepassing
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden naar de feitelijke bedoeling van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de bedoeling en strekking van deze algemene voorwaarden.

Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Micazu in strijd mochten zijn met enig toepasselijk dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Micazu vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. In het geval door een rechterlijke uitspraak een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

8. Overdracht aan derden
Micazu is gerechtigd haar rechten en verplichtingen betreffende de door Micazu aangeboden diensten, waaronder de Website, over te dragen aan derden en derden deze diensten te laten uitvoeren en aanbieden. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd op de Website.

9. Overmacht
Onverminderd de overige aan Micazu toekomende rechten, heeft Micazu in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst en haar diensten op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Gebruikers dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Micazu gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Micazu kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Misbruik, toepasselijk recht en geschillen
Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Micazu treedt hard op tegen misbruik van de Website.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Micazu partij is, waaronder elke tussen Micazu en een Gebruiker gesloten overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De Rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Micazu het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Onderdeel 2 Voorwaarden voor Huurders

Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de voorwaarden van Onderdeel I.

11. Ingaan op aanbod van Verhuurder
Micazu is en wordt geen partij bij de overeenkomst die u sluit of wenst te sluiten met de Verhuurder. U sluit zelfstandig een overeenkomst met de Verhuurder van de accommodatie. Micazu verzendt alleen uw boekingsaanvraag en heeft verder geen enkele bemoeienis met (of kennis van) de eventuele verhuurtransactie en betaling zoals die al dan niet vervolgens tot stand komt tussen Huurder en Verhuurder. U dient dan ook zelf – zo u dat nodig acht – eventuele achtergrondinformatie over de accommodatie op te vragen bij Verhuurder en zelf nader onderzoek te doen naar locatie en kwaliteit van de accommodatie, alsmede de betrouwbaarheid van de Verhuurder.

12. Aangeboden informatie op de Website
Micazu doet haar best ervoor te zorgen dat de door Verhuurders verschafte informatie op de Website over de aangeboden accommodatie juist is. Daartoe onderneemt Micazu wanneer zij daar – ter haar uitsluitende beoordeling – aanleiding toe ziet, verschillende acties richting Verhuurder.

Micazu kan evenwel niet garanderen dat de informatie op de Website te allen tijde juist en betrouwbaar is. Micazu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op de Website.

Micazu voert geen fysieke controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de aangeboden accommodatie en de juistheid en volledigheid van de aangeboden accommodatie.

Micazu kan u ook niet garanderen dat de accommodatie die door Verhuurders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

13. Boekingsaanvraag
Verzending van een boekingsaanvraag aan de Verhuurder is bindend tenzij in de aanbieding van Verhuurder op de Website een andersluidende bepaling is opgenomen. Verhuurders hebben zich jegens Micazu verplicht zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 dagen na verzending van een boekingsaanvraag door Huurder, op boekingsaanvragen te reageren. Indien een Verhuurder niet binnen deze 5 dagen reageert, ontvangt de Huurder van Micazu bericht dat de Verhuurder niet bereikbaar is en de boekingsaanvraag is verlopen (hierna: “Verlopen Boekingsaanvraag”) zonder enige verdere verplichting voor Huurder. Bij verzending van de boekingsaanvraag geeft Huurder toestemming aan Micazu voor aanmelding voor de Micazu nieuwsbrief welke u per e-mail wordt toegezonden. Huurder kan zich bij ontvangst van de Micazu nieuwsbrief afmelden voor deze nieuwsbrief.

Huurder zal na acceptatie van Verhuurder van een boekingsaanvraag, voor aanvang van de vakantie waarop de boekingsaanvraag betrekking heeft, een e-mail ontvangen met een uitnodiging om Micazu te beoordelen op de onafhankelijke beoordelingswebsite Trustpilot.

14. Klachten
Ingeval van klachten over onze dienstverlening, kunt u deze klacht indienen door een email te verzenden aan helpdesk@micazu.com. Klachten dienen binnen een redelijke termijn – maximaal twee maanden na constatering van de klacht – te worden ingediend. De klacht dient goed gemotiveerd te worden. Micazu zal de ontvangst van uw klacht bevestigen en vervolgens er naar streven binnen 14 dagen op uw klacht te reageren. Indien reactie op uw klacht binnen 14 dagen niet mogelijk is, zullen wij u zulks binnen die termijn berichten en u aangeven binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

15. Plaatsen van beoordelingen
Micazu hecht waarde aan uw mening en ervaring. Om die reden hebben Huurders die een boekingsaanvraag via de Website hebben gedaan, de mogelijkheid een beoordeling te plaatsen over de gehuurde accommodatie. Die beoordeling wordt bij de betreffende accommodatie geplaatst. Verhuurders hebben de mogelijkheid te reageren op een beoordeling. In alle gevallen worden beoordelingen van Huurders en reacties van Verhuurders op de Website bij de betreffende accommodatie geplaatst. Een beoordeling en een reactie daarop moet naar waarheid worden ingevuld en mag geen kwetsende woorden bevatten of kwetsend van aard zijn. Beoordelingen en reacties in strijd met deze regels worden verwijderd door Micazu. Micazu behoudt zich het recht voor te allen tijde beoordelingen en reacties te verwijderen of suggesties voor te stellen voor wijziging indien zij daartoe aanleiding ziet.

Een Verhuurder heeft de keuze een beoordeling wel of niet in zijn advertentie te tonen. Indien een Verhuurder ervoor kiest een beoordeling niet te tonen worden de door een Huurder gegeven cijfers wel meegenomen in het gemiddelde cijfer dat getoond wordt bij de advertentie.

Onderdeel 3 Voorwaarden voor Verhuurders

Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de voorwaarden van Onderdeel I en II.

16. Inschrijfgeld en aangeboden abonnementsvormen
Micazu brengt in het geval van een nieuwe Verhuurder éénmalig € 25,-* inschrijfkosten in rekening. De advertentie wordt pas getoond op de Website nadat het inschrijfgeld en eventuele abonnementskosten voldaan zijn. Betaling kan geschieden op een van de door Micazu aangeboden betaalwijzen als weergegeven in de Micazu beheeromgeving. Voor meerdere vakantiehuisvermeldingen binnen 1 account (o.b.v. aangemeld e-mailadres) bent u slechts éénmaal inschrijfkosten verschuldigd.

Micazu kent voor Verhuurders de volgende 3 abonnementsvormen:

A) Variabel Abonnement: Wanneer u een Variabel abonnement afsluit, wordt per geaccepteerde boekingsaanvraag een commissie van 9%* berekend over de huursom exclusief borg en toeristenbelasting. Er zijn geen abonnementskosten verschuldigd. Indien een boekingsaanvraag wordt afgewezen door de Verhuurder, wordt er € 25,-* annuleringskosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde commissie van de afgewezen boekingsaanvraag lager is dan de annuleringskosten wordt er 9%* commissie in rekening gebracht. Bij een Verlopen Boekingsaanvraag (als bedoeld in artikel 13) wordt er eveneens € 25,-* annuleringskosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde commissie van de verlopen boekingsaanvraag lager is dan de annuleringskosten wordt er 9%* commissie in rekening gebracht.

Onder “boekingsaanvraag” wordt het volgende verstaan: een potentiële huurder verstuurt het reserveringsformulier via de kalender in de advertentie van de Verhuurder en plaatst zo de boekingsaanvraag bij Verhuurder. In de boekingsaanvraag ontvangt Verhuurder direct alle door de Huurder ingevulde gegevens (persoonlijke gegevens, reisgezelschap, evt. bijkomende kosten, extra informatie en eventuele vragen aan de verhuurder). Ongeacht of de boekingsaanvraag door Verhuurder geaccepteerd of afgewezen wordt, dan wel verloopt, worden er kosten in rekening gebracht. Het accuraat bijhouden van de kalender is van groot belang.

Mocht een boekingsaanvraag geannuleerd worden door een reden buiten de verhuurder om, dan dient de verhuurder dit binnen 31 dagen na de annulering per e-mail bij Micazu te melden via finance@micazu.com. Als de verhuurder met bewijsmateriaal (voorbeeld een e-mail van de huurder) kan aantonen dat de schuld niet bij de verhuurder ligt en binnen 31 dagen melding hiervan maakt bij Micazu, zal Micazu de commissiekosten crediteren.

B) Combi Abonnement: Wanneer u een Combi abonnement afsluit, wordt per geaccepteerde boekingsaanvraag naast de abonnementskosten, 4,5%* commissie berekend over de huursom exclusief borg en toeristenbelasting. De abonnementskosten bedragen € 99,-* per jaar. Indien een boekingsaanvraag wordt afgewezen door de Verhuurder, wordt er € 25,-* annuleringskosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde commissie van de afgewezen boekingsaanvraag lager is dan de annuleringskosten wordt er 9%* commissie in rekening gebracht. Bij een Verlopen Boekingsaanvraag (als bedoeld in artikel 13) wordt er eveneens € 25,-* annuleringskosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde commissie van de verlopen boekingsaanvraag lager is dan de annuleringskosten wordt er 9%* commissie in rekening gebracht.

Onder “boekingsaanvraag” wordt het volgende verstaan: een potentiële huurder verstuurt het reserveringsformulier via de kalender in de advertentie van de Verhuurder en plaatst zo de boekingsaanvraag bij Verhuurder. In de boekingsaanvraag ontvangt Verhuurder direct alle door de Huurder ingevulde gegevens (persoonlijke gegevens, reisgezelschap, evt. bijkomende kosten, extra informatie en eventuele vragen aan de verhuurder). Ongeacht of de boekingsaanvraag door Verhuurder geaccepteerd of afgewezen wordt, dan wel verloopt, worden er kosten in rekening gebracht. Het accuraat bijhouden van de kalender is van groot belang.

Mocht een boekingsaanvraag geannuleerd worden door een reden buiten de verhuurder om, dan dient de verhuurder dit binnen 31 dagen na de annulering per e-mail bij Micazu te melden via finance@micazu.com. Als de verhuurder met bewijsmateriaal (voorbeeld een e-mail van de huurder) kan aantonen dat de schuld niet bij de verhuurder ligt en binnen 31 dagen melding hiervan maakt bij Micazu, zal Micazu de commissiekosten crediteren.

C) Vast Abonnement: Wanneer u een Vast abonnement afsluit wordt er geen commissie per boekingsaanvraag in rekening gebracht. De abonnementskosten bedragen € 229,-* per jaar. Bij dit abonnement heeft u de optie om tegen meerprijs uw contactgegevens op de daarvoor aangewezen plaats te tonen.

U kunt uw abonnement altijd nog aanpassen. Het moment van het overstappen naar een ander abonnement hangt af van uw huidige abonnement. In de Micazu beheeromgeving kunt u uw abonnement aanpassen via de link Uw abonnement.

Bij overstappen van Variabel abonnement of Combi abonnement naar Vast abonnement, worden alle openstaande facturen volledig in rekening gebracht. Het overstappen naar een Combi of Vast abonnement kan niet met terugwerkende kracht.

Als uw huidige abonnement het Variabel abonnement is, kunt u op elk gewenst moment overstappen naar het Combi of Vast abonnement. De jaarlijkse kosten van het nieuwe abonnement worden verrekend, zodat u alleen de kosten voor de upgrade van de resterende looptijd van uw bestaande abonnement dient te betalen. De verschuldigde commissies en annuleringskosten van de reeds gemaakte boekingsaanvragen worden volledig in rekening gebracht.

Als u van het Combi abonnement naar het Vast abonnement wilt overstappen, kan dit op elk gewenst moment. De jaarlijkse kosten van het nieuwe abonnement worden pro rata in rekening gebracht, zodat u alleen de kosten voor de upgrade voor resterende looptijd van uw bestaande abonnement betaalt. De verschuldigde commissies en annuleringskosten van de reeds gemaakte boekingsaanvragen worden volledig in rekening gebracht.

Na het eerste abonnementsjaar kunt u op elk gewenst moment overstappen naar het Variabel abonnement. De kosten van de resterende periode van het abonnementsjaar zullen dan aan u pro rata worden teruggestort c.q. worden verrekend.

Wij verwijzen u voor verdere informatie over tussentijds overstappen naar onze Veelgestelde vragen.

* Bovengenoemde prijzen en commissies zijn exclusief btw.

17. Opdracht, opzegging en betaling
Bij afsluiting van de in het vorige artikel genoemde abonnementen komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen Verhuurder en Micazu. Deze overeenkomst van opdracht bestaat uit het plaatsen van uw particuliere vakantiehuis op Micazu. Deze overeenkomst wordt voor de eerste contractduur aangegaan voor de duur van 1 jaar. Bij gebreke van opzegging uiterlijk 1 maand voor het einde van de eerste contractduur van 1 jaar, wordt de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd verlengd.

Na het verstrijken van de eerste contractduur van 1 jaar kan Verhuurder de overeenkomst van opdracht opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Uw opzegging kunt u per e-mail versturen naar helpdesk@micazu.com. Nadat u een bevestiging heeft ontvangen van onze helpdesk is de opzegging definitief. Bij opzegging door Verhuurder zijn alle door Verhuurder aan Micazu verschuldigde bedragen terstond door Micazu opeisbaar.

Na betaling van de eventueel verschuldigde abonnementskosten, wordt uw accommodatie direct online gezet op Micazu. U ontvangt bericht per e-mail ter bevestiging van de onlineplaatsing van uw advertentie op Micazu.

U kunt betalingen doen aan Micazu middels een van de in de Micazu beheeromgeving aangegeven betaalmogelijkheden.

Na ontvangst van de betaling en het bericht van Micazu dat de accommodatie online is gezet, gaat uw jaarabonnement in. Vervolgens wordt eens per jaar bij ingang van het nieuwe abonnementsjaar het abonnementsgeld in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor overige verschuldigde bedragen ter zake door Verhuurder afgenomen aanvullende producten en diensten, zoals: ingekochte promoties en overige optionele producten en diensten). Deze andere verschuldigde betalingen worden bij aanvang van het nieuwe abonnementsjaar in rekening gebracht en zijn pas dan verschuldigd.

Bij een upgrade van een abonnement dient de upgrade meteen betaald te worden. Evenals eventuele openstaande abonnementskosten.

Wanneer de Verhuurder een van de in artikel 16 bedoelde abonnementen afsluit bij Micazu dan verleent Verhuurder een onherroepelijke, wereldwijde licentie, voor onbepaalde tijd aan Micazu tot gebruik van de door Verhuurder op de Website geplaatste afbeeldingen, video’s en teksten (“de Content”) welke betrekking hebben op de door Verhuurder aangeboden vakantieaccommodatie. Deze licentie duurt voort ook na beëindiging van de overeenkomst van opdracht tussen Verhuurder en Micazu alsmede door opzegging door Verhuurder van de overeenkomst van opdracht met Micazu. Verhuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de door deze geplaatste Content. Verhuurder dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor back-up van de geplaatste content.

18. Prijzen en betalingscondities

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Als u een ondernemer bent met geldig btw-nummer buiten Nederland maar binnen de EU kan de verschuldigde btw naar u verlegd worden. Neem contact op met helpdesk@micazu.com en vermeld uw btw-nummer. Uw btw-nummer wordt dan geverifieerd in de VIES databank. Bij een geldig btw-nummer buiten Nederland maar binnen de EU wordt voor u ingesteld dat “btw verlegd” op uw factuur wordt vermeld. Dit is pas definitief als u een schriftelijke bevestiging van de helpdesk van Micazu heeft gehad.

Bij de veelgestelde vragen vindt u welke btw voor u van toepassing is.

Indien Micazu niet over een geldig btw-nummer beschikt wordt u aangemerkt als particulier en wordt het btw-tarief geldend in het land van vestiging van de Verhuurder in rekening gebracht. De btw kan niet met terugwerkende kracht worden aangepast. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Verhuurder ervoor zorg te dragen dat deze voldoet aan alle overige fiscale verplichtingen welke mogelijk op de Verhuurder van toepassing zijn.

Micazu is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden 7 dagen na bekendmaking in de Micazu beheeromgeving, in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld. Dit artikellid geldt ook ten aanzien van een reeds met de Verhuurder gesloten overeenkomst.

Betalingen door de Verhuurder dient te geschieden, tenzij anders aangegeven binnen 14 dagen na factuurdatum.

19. Wettelijke rente en incassokosten
Na het verstrijken van de in artikel 18 genoemde betalingstermijn is Verhuurder in verzuim. De Verhuurder is vanaf de verzuimdatum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor rekening van de Verhuurder met inachtneming van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bij die wet behorende Besluit.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Verhuurder zullen de vorderingen van Micazu op de Verhuurder onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de Verhuurder gedane betalingen strekken steeds in mindering op in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de langst openstaande opeisbare facturen. Verhuurder komt geen recht op verrekening en / of opschorting toe.

20. Opschorting
Zodra en zolang de Verhuurder een openstaande factuur, voor zover opeisbaar, niet voldoet, dan wel anderszins in verzuim is met de op Verhuurder rustende verplichtingen als opgenomen in deze voorwaarden of anderszins, is Micazu gerechtigd nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van de overeenkomst op te schorten waaronder het op de Website offline plaatsen van de door Verhuurder aangeboden accommodatie. De betalingsverplichting van Verhuurder blijft in stand wanneer Micazu gebruik maakt van haar recht tot opschorting van haar verplichtingen.

21. Verstrekking gegevens
De Verhuurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Micazu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Verhuurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Micazu worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Micazu zijn verstrekt, heeft Micazu het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Verhuurder in rekening te brengen.

Micazu is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat Micazu is uitgegaan van door de Verhuurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar direct kenbaar behoorde te zijn.

Bij totstandkoming van een overeenkomst van opdracht tussen Micazu en Verhuurder dient Verhuurder te allen tijde zorg te dragen voor een werkend e-mailadres welke door Verhuurder frequent (wekelijks) wordt gelezen. Verhuurder staat in voor het feit dat het door hem opgegeven e-mailadres werkt en frequent wordt gelezen.

Micazu zal wanneer zij daartoe aanleiding mocht zien nadere informatie opvragen bij Verhuurder. Verhuurder dient mee te werken aan redelijke verzoeken tot informatie zijdens Micazu over de persoon van de Verhuurder en de accommodatie.

22. Toegang account en data Verhuurder
Voor beheers- en configuratiedoeleinden en voor de financiële afwikkeling van een transactie en boekingsaanvraag, heeft Micazu toegang tot het account van de Verhuurder op de Website.

Micazu is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen (hacken) tot de account van de Verhuurder.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor zijn data en Content. Micazu is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze data.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van de door Micazu aan hem uitgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden voor zijn account. Micazu accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van deze gegevens.

23. Nieuwsbrief
Gekoppeld aan de abonnementsvormen is de periodieke nieuwsbrief van Micazu. De nieuwsbrief van Micazu bevat tips voor Verhuurders ter verbetering van haar producten en diensten, het laatste nieuws en belangrijke ontwikkelingen over Micazu en informatie over de aangeboden producten en diensten. Indien u een abonnement afsluit bij Micazu gaat u eveneens akkoord met het ontvangen per e-mail ontvangen van de nieuwsbrief. Het afmelden voor deze nieuwsbrief is niet mogelijk nu deze een integraal onderdeel vormt van de door Micazu aangeboden diensten.

24. Regels voor het plaatsen van een advertentie
Micazu is uitsluitend en nadrukkelijk bestemd voor particuliere eigenaren van vakantiehuizen, die hun vakantiehuis willen aanbieden en verhuren op Micazu. Om dit unieke karakter van onze website te behouden en uitsluitend woningen te kunnen presenteren die door de eigenaar volledig, liefst zo uitgebreid mogelijk en met zorg, zijn beschreven, maken wij u attent op de navolgende regels:

Het is alleen voor Nederlandstalige verhuurders mogelijk om een vakantiehuis te adverteren op Micazu. Mocht Micazu een advertentie tegenkomen in een andere taal dan het Nederlands of Micazu heeft het vermoeden dat Verhuurder de Nederlandse taal niet machtig is, dan plaatst Micazu deze advertentie offline. Micazu zal vervolgens per e-mail contact opnemen met de Verhuurder. Mocht de Verhuurder niet in staat blijken in correct Nederlands zijn advertentie te plaatsen en te beheren, dan wordt de advertentie definitief offline geplaatst en het abonnement beëindigd. Abonnementskosten (bij een Combi of een Vast abonnement) worden terugbetaald. Voor de inschrijfkosten (á € 25,-*) en eventuele tussentijdse promoties, abonnement-upgrades, commissiekosten en annuleringskosten vindt er geen restitutie plaats.

Teksten van advertenties op de Nederlandse website van Micazu mogen alleen in het Nederlands zijn opgesteld. Teksten van advertenties op de Duitse website van Micazu mogen alleen in het Duits zijn opgesteld. Teksten van advertenties op de Engelse website van Micazu mogen alleen in het Engels zijn opgesteld. Micazu biedt Verhuurders de mogelijkheid gebruik te maken van een computervertaalprogramma als opgenomen in de Micazu beheeromgeving. Dit computervertaalprogramma is slechts een hulpmiddel en de kwaliteit van de vertalingen is niet te vergelijken met een door een vertaler vertaalde tekst. De Verhuurder is en blijft te allen tijde verantwoordelijk ervoor zorg te dragen dat de teksten welke hij al dan niet via het computervertaalprogramma heeft doen vertalen, juist zijn en vrij van taalfouten.

De titel en de tekst van een advertentie moeten juist en helder worden omschreven en mogen dan ook niet onjuist of misleidend zijn. Foto’s of video’s bij een advertentie moeten betrekking hebben op de aangeboden accommodatie of direct daar mee verband houden. Foto’s van de accommodatie dienen recent te zijn en een waarheidsgetrouw beeld vormen van de accommodatie.

Beroepsmatige, commerciële of vergelijkbare verhuur van vakantiehuizen, vakantiecomplexen of verwijzingen daarnaar, met het doel verkeer naar een andere website te sturen, met de nadrukkelijke bedoeling om andere dan de gepubliceerde woning op onze site te verhuren, is niet toegestaan.

Verhuurder dient de kalender van de accommodatie te allen tijde up to date te houden zodat Huurders zich een waarheidsgetrouw beeld kunnen vormen van de beschikbaarheid van de betreffende accommodatie.

Micazu ziet zoveel mogelijk toe op een tijdige reactie van Verhuurders en behoudt zich het recht voor de betreffende Verhuurder tijdelijk van de Website te verwijderen om teleurstellingen van andere Huurders te voorkomen.

Micazu heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht de door de Verhuurder geplaatste teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk aan te passen of te weigeren, zowel wat betreft advertenties als forumberichten.

Bij het Variabel- en Combi abonnement is het niet toegestaan om uw contactgegevens zoals e-mailadres en/of telefoonnummer en/of URL naar uw eigen website, bij het beantwoorden van een contactaanvraag te vermelden. De communicatie wordt wekelijks door Micazu gecontroleerd. Mocht er bij controle een e-mailadres, telefoonnummer en/of URL/link tegenkomen dan heeft Micazu het recht een sanctie van € 50,-* op te leggen.

Het is niet toegestaan om uw contactgegevens zoals emailadres/telefoonnummer/URL naar uw eigen website in uw advertentie op Micazu te vermelden. Dit is alleen toegestaan indien u het Vast abonnement heeft afgesloten en deze extra kosten daarvoor heeft voldaan in de Beheeromgeving op de daarvoor door Micazu aangewezen plaats in de Beheeromgeving.

Micazu controleert elke vakantiehuisadvertentie regelmatig op deze regels en behoudt zich het recht voor dergelijke verwijzingen te (laten) verwijderen, en als het duidelijk gaat om commerciële verhuur van niet zelf op Micazu gepubliceerde vakantiehuisadvertentie, om het vakantiehuis van haar website te verwijderen. Er bestaat dan geen recht op restitutie van reeds geïncasseerde gelden.

Het gebruik van eigen scripts, HTML of andere programmeertalen in de advertentie, het leiden van internetverkeer naar andere websites en het verwijzen naar eigen merken, andere websites of internetzoekmachines, is niet toegestaan Wanneer er schade wordt ondervonden door het gebruik als bedoeld in de vorige zin, dan zal dit worden doorberekend aan de Verhuurder.

Advertenties in strijd met bovenstaande regels worden door Micazu verwijderd zodra Micazu op de hoogte is van schending van bovenstaande regels. Wanneer Micazu op de hoogte is van een ondergeschikte schending van bovenstaande regels dan kan Micazu ter haar uitsluitende beoordeling kiezen tussen verwijdering van de advertentie van de Website of een kennisgeving aan Verhuurder in de Micazu beheeromgeving met de strekking dat er een periode van 48 uur wordt gegeven om de ondergeschikte schending van de regels ongedaan te maken en te herstellen.

COPYRIGHT MICAZU B.V. 31 maart 2015

Deze algemene voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet – geheel of gedeeltelijk – door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Micazu B.V. worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.