Disclaimer

Contractpartij

Micazu BV (KvK nr. 34.29.51.21) is een zelfstandige onderneming. Micazu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor nieuwe merknamen en webadressen toe te voegen uit marketingoverwegingen die automatisch onder dezelfde voorwaarden zullen opereren.

Disclaimer

Micazu biedt op deze website particulieren de gelegenheid hun vakantiewoning zelf te presenteren, voorzien van alle informatie en foto's zoals deze eigenaren nodig/nuttig achten voor een goed oordeel inzake de geschiktheid voor geïnteresseerde huurders. Huurder en verhuurder treden direct met elkaar in contact, zonder tussenkomst van Micazu. Micazu heeft geen enkele bemoeienis met afgesloten overeenkomsten, noch met de samenstelling en juistheid van de informatie, verstrekt door de particuliere eigenaren. Micazu aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Micazu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Micazu cq. Micazu.nl. Micazu is te allen tijde gerechtigd om een opdracht tot plaatsing van een vakantiewoning op de website te weigeren, dan wel een geplaatste woning van de website te verwijderen. Indien de informatie van verhuurder niet nauwkeurig, onvolledig of incorrect is, kunt u dit aan ons melden. Wij zullen de verhuurder dan verzoeken de informatieverstrekking per omgaande te verbeteren ofwel besluiten om de woning (tijdelijk) van de website te verwijderen.

Micazu probeert verhuurders en huurders tot elkaar te brengen. Micazu is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen verhuurders en huurders door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Micazu (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.